بررسی تاثیر آموزش مهارت های اجتماعی بر سازگاری آموزشی دانش آموزان ابتدایی
بررسی تاثیر آموزش مهارت های اجتماعی بر سازگاری آموزشی دانش آموزان ابتدایی
دوره 3، شماره 31، دی 99، صفحه 154 - 138
نویسندگان : روح اله رحمتی * و دنیا محمودنژاد و رضا اسدی و صابر شفیعی

چکیده :
هر مقاله حاضر از نوع مروری- کتابخانه ای است که با توجه به نظرات اندیشمندان و صاحبنظران این عرضه به رشته تحریر در آمده است. هدف از نگارش این مقاله بررسی تاثیرآموزش مهارت های اجتماعی بر سازگاری آموزشی دانش آموزان ابتدایی است. نتیجه این مقاله نشان می دهد که آموزش مهارت های اجتماعی تاثیر مثبت و مستقیمی بر سازگاری آموزشی دانش آموزان دارد و همچنین به نظر میرسد مهارت های اجتماعی مختص به یک موقعیت و محیط خاصی نیستند و گستره ی این مهارت ها بسیار وسیع میباشد. زمانی که افراد مهارت های اجتماعی را کسب نمایند در عملکرد بهینه ی خود پیشرفت می کنند . در واقع آموزش مهارت های اجتماعی نقش درمانی دارد.

واژگان کلیدی :
مهارت اجتماعی، سازگاری آموزشی، دانش آموزان