اثر بخشی برنامه تربیت جنسی درپیشگیری از سوء استفاده جنسی ( دانش و نگرش جنسی ) و جرأت ورزی دختران نوجوان مقیم مرکز نگهداری بهزیستی
اثر بخشی برنامه تربیت جنسی درپیشگیری از سوء استفاده جنسی ( دانش و نگرش جنسی ) و جرأت ورزی دختران نوجوان مقیم مرکز نگهداری بهزیستی
دوره 3، شماره 31، دی 99، صفحه 126 - 99
نویسندگان : زینب آرامش *

چکیده :
هدف این پژوهش تعیین \" تأثیر برنامه تربیت جنسی در پیشگیری از سوء استفاده جنسی ( دانش و نگرش جنسی) وجرأت ورزی دختران نوجوان مقیم مرکز نگهداری بهزیستی \" بود . روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون و با گروه آزمایش وگواه بود . ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾـﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﮥ دختران 11-14 ساله ی مرکز نگهداری مؤسسه ی راه فرشتگان آسمانی تحت نظارت سازمان بهزیستی قزوین بود . در این پژوهش تعداد 14 دختر با روش نمونه گیری داوطلبانه انتخاب شدند و 7 نفر به صورت تصادفی به گروه آزمایش و 7 نفر تصادفی به گروه گواه اختصاص یافتند . گروه آزمایش 8 جلسه و در هر جلسه به مدت 45 – 60 دقیقه با در نظر گرفتن اصول اخلاقی پژوهش تحت آموزش تربیت جنسی قرار گرفتند ، ﺿﻤﻨﺎ ﻫﺮ دو ﮔﺮوه در ﭘﯿﺶ آزﻣﻮن و ﭘﺲ آزﻣﻮن در پرسشنامه آگاهی از پیشگیری سوء استفاده جنسی کودکان A-CSA-P و مقیاس قاطعیت در نوجوانان ASA ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ . یافته های حاصل از تحلیل کوواریانس نشان داد که برنامه تربیت جنسی بر پیشگیری از سوء استفاده های جنسی مؤثر واقع نشد اما بر جرأت ورزی نوجوانان دختر در مراکز نگهداری در شهر قزوین تأثیر مثبت داشت .

واژگان کلیدی :
ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺟﻨﺴﯽ، پیشگیری از سوء استفاده ﺟﻨﺴﯽ، ﺟﺮأت ﻭﺭزی، دﺧﺘﺮﺍﻥ ﻧﻮﺟﻮﺍﻥ