بررسی رابطه بلوغ اجتماعی با گرایش به مصرف مواد در بین دانشجویان دانشگاه فرهنگیان علامه طباطبایی خرم آباد در سال تحصیلی ۹۸-۹۷
بررسی رابطه بلوغ اجتماعی با گرایش به مصرف مواد در بین دانشجویان دانشگاه فرهنگیان علامه طباطبایی خرم آباد در سال تحصیلی ۹۸-۹۷
دوره 3، شماره 22، فروردین 99، صفحه 1 - 14
نویسندگان : سعید رومانی و زهرا ملک فر و زهرا محرابی *

چکیده :
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بلوغ اجتماعی و گرایش به مصرف مواد دانشجویان دانشگاه فرهنگیان پردیس علامه طباطبایی خرم آباد در سال 97 بوده است. جامعه پردیس علامه طباطبایی خرم آباد و نمونه ای که ما به بررسی آن پرداختیم 100 نفر از دانشجویان به صورت تصادفی بودند. روش تحقیق کمی و از نوع همبستگی بود. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های بلوغ اجتماعی رائو و گرایش به مصرف مواد استفاده شد. یافته های پژوهش از طریق آزمون های همبستگی و Tمستقل با استفاده از نرم افزار spss 25 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نشان داد که میان گرایش به مصرف مواد و بلوغ اجتماعی رابطه معناداری وجود ندارد 41/0 sig=و 58/0 sig=. میان گرایش به مصرف مواد و بلوغ اجتماعی و رشته های تحصیلی بررسی شده رابطه ی معناداری وجود نداشت. با توجه به یافته های پژوهش می توان این نتیجه را گرفت بلوغ اجتماعی و گرایش به مصرف مواد را بر اساس رشته تحصیلی نمی توان پیش بینی کرد.

واژگان کلیدی :
بلوغ اجتماعی، گرایش به مصرف مواد، دانشگاه فرهنگیان.