بررسی وجوه تمایز اخلاق و تربیت و معیار اخلاقی زیستن از منظر شهید مطهری
بررسی وجوه تمایز اخلاق و تربیت و معیار اخلاقی زیستن از منظر شهید مطهری
دوره 3، شماره 31، دی 99، صفحه 137 - 127
نویسندگان : سجاد جنابادی * و سارا جنابادی

چکیده :
در فرهنگ جوامع بشری، یکی از بحث هایی که امروزه خیلی اهمیت دارد بحث تعلیم و تربیت و اخلاقی زیستن مردم جامعه می باشد؛ انسان چه به عنوان اینکه موجودی اجتماعی است و چه به عنوان اینکه در زاویه ای به سر ببرد نیازمند تربیت و اخلاق است.جوامع اگر به دنبال مدینه فاضله ای برای خود باشند به ناچار نیازمند زندگی اخلاقی خواهند بود. این مقاله که با نگرشی توصیفی در باب مباحث تربیتی و اخلاقی نگاشته شده در صدد است تا به بررسی تفاوت های موجود میان تربیت و اخلاق پرداخته و معیار اخلاقی زیستن و فعل اخلاقی را بیان کند. در این مقاله ابتدا به مفهوم شناسی دو واژه اخلاق و تربیت پرداخته شده و بعد به تفاوت میان تربیت و اخلاق و ملاک و معیارهای فعل اخلاقی اشاره شده و در پایان به نظریه نسبیت اخلاق که از قدیم الایام میان فلاسفه مطرح بوده پرداخته ایم.

واژگان کلیدی :
تربیت، اخلاق، معیار اخلاقی، نسبیت اخلاق