بررسی رابطه مهارت های ارتباطی با اضطراب اجتماعی کارکنان شهرداری شهر تنکابن
بررسی رابطه مهارت های ارتباطی با اضطراب اجتماعی کارکنان شهرداری شهر تنکابن
دوره 3، شماره 26، مرداد 99، صفحه 141 - 150
نویسندگان : وحید خوش روش * و مهدی صد خسروی

چکیده :
پژوهش حاضر با هدف بررسی بررسی رابطه مهارتهای ارتباطی با اضطراب اجتماعی کارکنان شهرداری شهر تنکابن اجرا گردید. این پژوهش از نوع کاربردی است که با طرح پژوهشی همبستگی بوده و جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان شهرداری شهر تنکابن که در این سازمان در سال 1398 مشغول به کار بوده اند. که تعداد آنان 300 نفرگزارش شده بود نمونه تحقیق به روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 170 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند و به پرسشنامه‌های مهارتهای ارتباطی و اضطراب اجتماعی پاسخ دادند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش عبارت بودند از : مقیاس مهارتهای ارتباطی ماتسون(1990)، مقیاس اضطراب اجتماعی جرابک(1996). تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون آماری همبستگی پیرسون به کمک نرم افزار spss انجام گردید. نتایج یافته ها نشان داد که بین مهارتهای ارتباطی با اضطراب اجتماعی رابطه منفی و معنادار وجود دارد. همچنین پس از بررسی، مشخص شد که مهارتهای ارتباطی توان پیش بینی اضطراب اجتماعی را دارد.

واژگان کلیدی :
مهارت های ارتباطی ، اضطراب اجتماعی، کارکنان شهرداری