نقش ابعاد شخصیتی هگزاکو و اهمال کاری در پیش بینی رضایت از زندگی دانشجویان
نقش ابعاد شخصیتی هگزاکو و اهمال کاری در پیش بینی رضایت از زندگی دانشجویان
دوره 4، شماره 39، شهریور 1400، صفحه 171 - 164
نویسندگان : فاطمه مرادقلی و مینا روزخوان و الهام قدیری حکم و فرناز ابهر زنجانی *

چکیده :
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش ابعاد شخصیت هگزاکو و اهمال کاری در پیش بینی رضایت از زندگی دانشجویان صورت گرفته است. طرح پژوهشی حاضر از نوع توصیفی همبستگی است. جامعه آماری پژوهش متشکل از کلیه دانشجویان مؤسسه آموزش عالی اقبال لاهوری مشهد بودکه 113 نفر از آنها با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از مقیاس های اشتون لی مقیاس اهمال کاری تاکمن و مقیاس رضایت از زندگی داینر استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها، استفاده از شاخص های آماری همبستگی و رگرسیون گام به گام نشان داد که گشودگی به تجربیات جدید و توافق جویی به ترتیب 98 و 99 درصد از واریانس رضایت از زندگی در دانشجویان را تعیین نمودند، با توجه به یافته های پژوهشی به نظر می رسد که مؤلفه های گشودگی به تجربیات جدید و توافق جویی ابعاد شخصی هگزاکو نقش تعیین کننده ای در پیش بینی رضایت از زندگی دانشجویان دارند در حالی که اهمال کاری نتوانست رضایت از زندگی را پیش بینی کند. در این راستا یکی از متغیر هایی که می تواند در رضایت از زندگی افراد نقش تعیین کننده داشته باشد، ابعاد شخصیتی هگزاکو است.

واژگان کلیدی :
ابعاد شخصیتی، اهمال کاری، رضایت زندگی، دانشجویان