پیاده سازی یادگیری خدمت محور در آموزش عالی و چالش های آن
پیاده سازی یادگیری خدمت محور در آموزش عالی و چالش های آن
دوره 4، شماره 40، مهر 1400، صفحه 236 - 220
نویسندگان : فرنوش اعلامی * و شراره صادقی و شهاب نصیری نیا

چکیده :
هدف از این مقاله بررسی رویکرد یادگیری خدمت‌محور و انواع آن می باشد. همچنین به بیان مدل برنامه جامع اقدام برای یادگیری خدمت‌محور (CAPSL) پرداخته شده که در تلاش است تا با تمرکز بر چهار بعد دانشکده، دانشجویان، هیئت‌علمی و جامعه به برنامه‌ ریزی برای فعالیت‌های یادگیری خدمت‌محور در آموزش عالی بپردازد و در نهایت ضمن توجه به استدلال صاحب‌نظران، دربارۀ مزایا و معایب استفاده از این رویکرد، بحث می شود. نتایج تحقیقات حاکی از نقش یادگیری خدمت محور در توسعه یادگیری شخصی، اجتماعی و ارتباطات در سطح جامعه بوده است.

واژگان کلیدی :
یادگیری خدمت محور، آموزش عالی، دانشکده، دانشجویان، هیئت علمی