عارضه یابی گردشگری در ایران
عارضه یابی گردشگری در ایران
دوره 2، شماره 11، اردیبهشت 98، صفحه 1 - 12
نویسندگان : احمد لطیفیان * و بهناز پیونده و صالح ملانوری

چکیده :
هدف از انجام این مطالعه عارضه یابی گردشگری در ایران می باشد .کشور ایران با وجود برخورداری از جاذبه های متنوع تاریخی ، فرهنگی ، اقلیمی سهم ناچیزی از درآمد صنعت گردشگری را به خود اختصاص داده است . صنعت گردشگری در ایران از ظرفیت‌های بسیار بالایی برای رشد و توسعه برخوردار است. بر اساس گزارش سازمان جهانی گردشگری، ایران رتبه دهم جاذبه‌های باستانی و تاریخی و رتبه پنجم جاذبه‌های طبیعی را در جهان دارا است. پاسخ به این پرسش که چه عوامل مهمی موجب بازماندن کشور از منافع اقتصادی و فرهنگی صنعت گسترده گردشگری شده است ؟ زمینه انجام پژوهش حاضر را فراهم آورده است . در این مقاله از منابع کتابخانه ای برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است و به انواع گردشگری )غذایی ، سلامت ، تلخ ، ماجراجویی ، اکوتوریسم ، فرهنگی ، تجاری ) و نقاط قوت و ضعف موجود درگردشگری داخلی ایران پرداخته شده است.سپس راهکار های موثر برای بهبود وضعیت گردشگری در ایران ارائه گردیده است.

واژگان کلیدی :
صنعت گردشگری، گردشگری داخلی ایران، اکوتوریسم، جاذبه های اقلیمی ایران