مقایسه خلاقیت، هوش هیجانی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان یک زبانه و دو زبانه پسر پایه ششم شهرستان رامهرمز
مقایسه خلاقیت، هوش هیجانی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان یک زبانه و دو زبانه پسر پایه ششم شهرستان رامهرمز
دوره 3، شماره 26، مرداد 99، صفحه 31 - 46
نویسندگان : عسکر آتش افروز * و روح الله درخشان فر و غلامحسین مکتبی

چکیده :
پژوهش حاضر به منظور مقایسۀ دانش آموزان پسر یک زبانه و دوزبانه از لحاظ خلاقیت، هوش هیجانی و عملکرد تحصیلی انجام شد. جامعۀ آماری این پژوهش شامل تمامی دانش آموزان پسر پایۀ ششم ابتدایی شهرستان رامهرمز بود. نمونه پژوهش شامل 280 دانش آموز پسر (140 نفر یک زبانه و 140 نفر دوزبانه) بودند که به روش تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامۀ خلاقیت عابدی (1372)، پرسشنامۀ هوش هیجانی برادبری و گریوز (2005)، معدل پایانی کلیۀ دروس (به عنوان معیار کل عملکرد تحصیلی) و معدل درس بخوانیم و بنویسیم (به عنوان معیار عملکرد فارسی) استفاده شد. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس چند متغیری مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که میزان خلاقیت و (مؤلفه های آن)، در دوزبانه ها بیشتر از یک زبانه ها است، اما بین هوش هیجانی و (مؤلفه های آن)، در یک زبانه ها و دوزبانه ها تفاوت معنی داری وجود نداشت.همچنین نتایج نشان داد که عملکرد تحصیلی دو زبانه ها بیشتر از یک زبانه ها می باشد.

واژگان کلیدی :
خلاقیت، هوش هیجانی، عملکرد تحصیلی، یک زبانه و دوزبانه