مقایسه تحمل ناکامی و نشخوارفکری در مردان وابسته و غیر وابسته به مواد
مقایسه تحمل ناکامی و نشخوارفکری در مردان وابسته و غیر وابسته به مواد
دوره 3، شماره 32، بهمن 99، صفحه 139 - 131
نویسندگان : بهزاد ماله میر و مریم عزتی بابی * و صفورا کیوانلو و مهسا جعفری

چکیده :
مقدمه:اعتیاد اختلالی مزمن و بازگشت کننده است که تأثیرات عمیق اجتماعی، روان‌شناختی، جسمی و اقتصادی در پی دارد. با توجه به تأثیرات آن بر جامعه و افراد هدف پژوهش حاضر مقایسه تحمل ناکامی و نشخوار فکری در مردان وابسته و غیر وابسته به مواد بود. روش کار:پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی بود. و با توجه به اهمیت این موضوع و نقش آن در گرایش افراد به اعتیاد نمونه 60 نفری( 30 نفر فرد معتاد به مواد مخدر و 30 نفر از افراد غیرمعتاد) از مراکز ترک اعتیاد شهر قزوین در سال 1398 بر اساس نمونه¬گیری در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه‌های نشخوار فکری هوکسما و مارو و پرسشنامه تحمل ناکامی هرینگتون پاسخ دادند. داده‌های جمع‌آوری‌شده با استفاده از تحلیل واریانس چند‌متغیری تجزیه‌و‌تحلیل شدند. نتایج :نتایج نشان داد که نمره افراد وابسته در تحمل ناکامی به‌طور معناداری از گروه افراد غیر وابسته کمتر بود (001/0= p). همچنین نتیجه دیگری که از یافته‌ها به دست آمد این بود که متغیر نشخوار فکری در افراد وابسته به‌طور معناداری بیشتر از افراد غیر وابسته بود (001/0= p). نتیجه¬گیری: با توجه به شیوع بالای آسیب¬های اجتماعي نظیر پايین بودن سطح تحصیلات، بیكاری ومتاثر شدن کانون خانواده در افراد متاهل، ضرورت مداخله هدفمند و برنامه¬ريزی جهت پیشگیری و کاهش عوارض اين معظل ضرورت پیدا مي¬کند.

واژگان کلیدی :
تحمل ناکامی، نشخوار فکری، وابستگی به مواد.