اثربخشی آموزش جیگ ساو بر بهزیستی ذهنی و خودکارآمدی دانش‌آموزان در درس زیست‌شناسی
اثربخشی آموزش جیگ ساو بر بهزیستی ذهنی و خودکارآمدی دانش‌آموزان در درس زیست‌شناسی
دوره 4، شماره 38، مرداد 1400، صفحه 153 - 142
نویسندگان : سید سعید حسینی *

چکیده :
هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش جیگ ساو بر بهزیستی ذهنی و خودکارآمدی دانش‌آموزان است. روش پژوهش حاضر شبه‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون و پس‌آزمون با دو گروه گواه و آزمایش است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانش‌آموزان مقطع متوسطه دوم استان گلستان است که با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای از بین شهرستان‌های استان گلستان به طور تصادفی شهر آق قلا انتخاب شد و به قید قرعه یکی از مدارس متوسطه دوم شهرستان انتخاب شد سپس از بین پایه‌های تحصیلی پایه یازدهم به طور تصادفی انتخاب شد و از بین دانش‌آموزان آن، آن دسته از دانش‌آموزانی که دارای نمره 18 تا 20 در درس زیست‌شناسی بودند به عنوان نمونه پژوهشی انتخاب شدند که در نهایت 36 دانش‌آموز به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه‌های بهزیستی ذهنی () و خودکارآمدی آلبرت بندورا بود که روایی پرسشنامه‌ها با کمک اساتید روان‌شناسی و مختصصین حوزه علوم تربیتی و روان‌شناسی مورد بررسی قرار گرفت و پس از بررسی‌های لازم مورد تائید قرار گرفت و پایایی آن‌ها با استفاده از آلفای کرنباخ به ترتیب 71/0 و 75/0 بدست آمد که نشان از پایایی خوب پرسشنامه دارد. یافته‌های پژوهش نشان داد که آموزش جیگ ساو تاثیر مثبت و معناداری بر بهزیستی ذهنی و خودکارآمدی دانش‌آموزان دارد بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که آموزش جیگ ساو موجب ارتقای بهزیستی ذهنی و افزایش خودکارآمدی دانش‌آموزان می‌گردد.

واژگان کلیدی :
جیگ ساو، بهزیستی ذهنی، خودکارآمدی، دانش‌ آموزان، زیست شناسی