پیش بینی سلامت روان و شادکامی بر اساس سبک زندگی اسلامی (مطالعه موردی:دبیران دوره دوم متوسطه ناحیه یک خرم آباد)
پیش بینی سلامت روان و شادکامی بر اساس سبک زندگی اسلامی (مطالعه موردی:دبیران دوره دوم متوسطه ناحیه یک خرم آباد)
دوره 4، شماره 36، خرداد 1400، صفحه 208 - 198
نویسندگان : مهری دارایی *

چکیده :
این پژوهش به بررسی رابطه سلامت روان و شادکامی با سبک زندگی اسلامی دبیران زن ناحیه یک خرم اباد پرداخته است. پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل دبیران زن دوره دوم متوسطه ناحیه یک خرم اباد به تعداد 770 نفر بودند.حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی-مورگان، به تعداد ۲۵۷ نفر تعیین وبه روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل فرم کوتاه آزمون سبک زندگی اسلامی T.S.L.I))، مقیاس سلامت عمومی گلد برگ(GHQ) و پرسشنامه کیفیت زندگی نسخه جهانی (QOL)بود. داده های دریافتی با بکارگیری شاخصهای توصیفی و ازمونهای استنباطی استنباطی مانند ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تحلیل شدند. نتایج ضریب همبستگی پیرسون حاکی از آن است که بین سبک زندگی اسلامی و سلامت روان، رابطه منفی، و معناداری وجود دارد، به طوریکه رشد و تقویت سبک زندگی اسلامی، باعث کاهش سطح اضطراب، افسردگی و شکایت جسمانی می شود. همچنین نتایج حاكي از وجود رابطه منفي و معنادار بین شادكامي با متغیرهاي روشنفكري منفي، دنیاخواهي، گنهكاري، نوع دوستي، لذت خواهي و كم همتي و همبستگي مثبت و معنادار بین شادكامي و متغیرهاي ويژگيهاي دروني، عبادي و اجتماعي بود. ابعاد زندگي عبادي، گنهكاري و ويژگيهاي دروني در سه گام توانستند حدود 19 %از واريانس شادكامي را تبیین كنند و99 درصد از واریانس سلامت روان توسط مولفه های سبک زندگی اسلامی تبیین می شود.

واژگان کلیدی :
سبک زندگی اسلامی، سلامت روان، شادکامی