مقایسه ویژگی های شخصیتی و سبک زندگی در والدین کودکان مبتلا به بیش فعالی/ نقص توجه و اختلال یادگیری ۶-۱۲ ساله در شهر یاسوج
مقایسه ویژگی های شخصیتی و سبک زندگی در والدین کودکان مبتلا به بیش فعالی/ نقص توجه و اختلال یادگیری ۶-۱۲ ساله در شهر یاسوج
دوره 3، شماره 26، مرداد 99، صفحه 86 - 99
نویسندگان : مسعود اسدروز و محسن علیزاده * و جواد واحدی خو و روح اله درخشان فر

چکیده :
هدف پژوهش حاضر مقایسه ویژگی های شخصیتی و سبک زندگی والدین کودکان 6-12 ساله مبتلا به بیش فعالی/ نقص توجه و اختلال یادگیری بود. جامعه آماری این تحقیق کلیه والدین کودکان 6-12 ساله مبتلا به بیش فعالی/ نقص توجه و اختلال یادگیری شهر یاسوج بود، و نمونه مورد بررسی تعداد 191 نفر از این والدین این کودکان است که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب گردیدند. برای جمع آوری داده ها از نمونه مورد مطالعه، از دو پرسشنامه سنجش صفات پنج گانه شخصيتي (NEO) پرسشنامه سبک زندگی میلر و اسمیت استفاده شد. داده های بدست آمده با استفاده از t مستقل و با کمک برنامه آماری SPSS-22 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. نتایج این پژوهش نشان داد که ویژگی شخصیتی روان رنجورخویی، برون گرایی، گشودگی و با وجدان بودن در والدین دارای کودکان بیش فعال بیشتر از والدین دارای کودکان اختلال یادگیری می باشد (001/0p≤) و همچنین سبک زندگی والدین دارای کودکان بیش فعال بهتر از والدین دارای کودکان اختلال یادگیری می باشد (001/0P≤).

واژگان کلیدی :
ویژگی های شخصیتی، سبک زندگی، بیش فعالی، نقص توجه، اختلال یادگیری