بررسی دیدگاه های حاکم بر مدیریت آموزشی در سازمان آموزش و پرورش
بررسی دیدگاه های حاکم بر مدیریت آموزشی در سازمان آموزش و پرورش
دوره 3، شماره 33، اسفند 99، صفحه 9 - 1
نویسندگان : مریم جوانبخت *

چکیده :
آموزش و پرورش هر جامعه ای در راس همه مسائل جامعه است.امروزه مدیریت یکی از مهم ترین علوم عصر جدید محسوب گردیده و روز به روز بر اهمیت آن افزوده می شود.به طور کلی مدیریت به موازات پیچیده تر شدن و محدود شدن منابع مالی و مادی سازمان ها،اهمیت بیشتری پیدا می کند.در هر جامعه ای پرورش نیروهای فرهیخته منطبق با ارزشهای اجتماعی، فرهنگی، دینی و سیاسی جزء اهداف کلی آموزش و پرورش میباشد. به منظور دستیابی به اهداف و توانایی های مدیریت آموزشی از روش های متنوعی یاری میگیرند. هدف کلی آموزش وپرورش در هر جامعه ای این است که هر فرد را طبق الگوی ارزش های فرهنگی، سیاسی، دینی و اجتماعی خود تربیت کرده و انسانی مناسب تحویل جامعه دهد. این پژوهش با روش مروری کتابخانه ای و با هدف بررسی دیدگاه های حاکم بر مدیریت آموزشی در سازمان آموزش و پرورش تالیف یافته است . در نتیجه اهداف آموزش وپرورش سه نقش مهم در مدیریت آموزشی ایفا می کنند. اولا به فراگرد آموزش وپرورش جهت می دهند. ثانیا انگیزه حرکت و فعالیت را به وجود می آورند. ثالثا ملاک های کنترل و ارزشیابی فعالیت های آموزشی را ایجاد می نمایند. از نقطه نظر مدیریتی، بهترین نوع مدیریت آموزشی، آن مدیریتی است که همراه با رهبری باشد.

واژگان کلیدی :
مدیریت آموزشی، جامعه، آموزش و پرورش، رهبری