مهارت های شهروندی
مهارت های شهروندی
دوره 3، شماره 30، آذر 99، صفحه 28 - 19
نویسندگان : بهروز عسگری * و مسعود رضایی

چکیده :
با توجه به این که هر جامعه ای با عنایت زمینه های فرهنگی و ارزشی خود شهروندان خاص با خصوصیات ویژه پرورش می دهد، و این امر ضامن بقا و تداوم حیات اجتماعی و میزان توسعه هر کشوری می باشد؛ لذا باید آموزش شهروندی حساب شده ای برای تمام اقشار جامعه به طور وسیع در نظر گرفت. مهارت های شهروندی سرمایه گذاری برای آینده مورد نظر کشور در تمامی ابعاد است. مقاله حاضر از نوع کتابخانه ای¬-مروری می باشد با توجه به نظرات صاحبنظران و اندیشمندان نگاشته شده است . هدف از نگاشتن این مقاله لزوم آگاهی بیشتر و حساسیت بیشتر نسبت به مهارت های شهروندی و آموزش این مهارت ها است . نتایج این مقاله نشان می دهد که مهارت های شهروندی تاثیری زیادی در شهروندان و به طور کلی جامعه¬ی انسانی دارد که این امر خود لزوم توجه را در بر دارد.

واژگان کلیدی :
زمینه های فرهنگی، مهارت، شهروندی، مهاجرت، رشد اقتصادی