بررسی رابطه شادکامی، رضایت از مدرسه با سلامت روانی دانش آموزان دختر مدارس دولتی شهرستان جلفا
بررسی رابطه شادکامی، رضایت از مدرسه با سلامت روانی دانش آموزان دختر مدارس دولتی شهرستان جلفا
دوره 3، شماره 29، آبان 99، صفحه 162 - 151
نویسندگان : نیر امیدی گرگری * و فيروزه سپهريان آذر و زهرا عزیزی گرمه خانی و سلمان لطفي و عليرضا حسن پور

چکیده :
پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه شادکامی، رضایت از مدرسه با سلامت روانی دانش آموزان دختر مدارس دولتی شهرستان جلفا طراحی و اجرا شده است. این پژوهش یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری آن 800 نفر شامل تمامی دانش آموزان دوره‌ی متوسطه دوم شهرستان جلفا در سال تحصیلی 97-96 می‌باشد که بر اساس جدول مورگان حجم نمونه 260 نفر برآورد گردید و به روش تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. آزمودنی‌ها نیز با استفاده از پرسشنامه‌های شادکامی آکسفورد (OHI)، رضایت از مدرسه (SWLS) و بهزیستی روان شناختی (PWBS) مورد بررسی قرار گرفتند. ضرایب پایایی این پرسشنامه‌ها با استفاده از روش آلفای کرونباخ به ترتیب 81/0، 90/0، 86/0 و 76/0 بوده است. داده‌های گرداوری شده در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی) همبستگی از نوع پیرسون و رگرسیون چند گانه با روش گام به گام( مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه با روش گام به گام نشان داد که متغیر‌های پیش بین 37/0 R2= از واریانس متغیر ملاک را تبیین و پیش بینی می‌کنند (شادکامی 33٪ و رضایت از مدرسه 4٪).

واژگان کلیدی :
شادکامی، رضایت از مدرسه، سلامت روانی