تاثير راهبرد يادگيريی خودتنظيمی بر تفکر انتقادی دانش آموزان
تاثير راهبرد يادگيريی خودتنظيمی بر تفکر انتقادی دانش آموزان
دوره 3، شماره 32، بهمن 99، صفحه 169 - 158
نویسندگان : شکوفه زرگوش * و زهرا قیصربیگی و مینا میرزایی و مريم بيوک

چکیده :
مقاله حاضر از نوع کتابخانه اي است که با توجه به نظرات انديشمندان به رشته تحرير در آمده است. هدف از نگارش اين مقاله بررسي تاثير راهبرد يادگيري خودتنظيمي بر تفکر انتقادي دانش آموزان است. نتيجه نشان مي دهدکه آموزش یادگیری خودتنظیمی با به کارگیری راهبردهای شناختی و فراشناختی مناسب، سعی در افزایش یادگیری و درک و تمرکز دانش آموزان دارد؛ از این رو موجب بهبود عملکرد دانش آموزان می گردد؛ در نتیجه، اضطراب دانش آموزان کاهش مي يابد، و تفکر انتقادي رو افزايش مي دهد. آموزش یادگیری خودتنظیمی مهارت های دانش آموزان را در تکالیف ارتقا داده، موجب می شود که دانش آموزان، تکالیف درسی و مسائل مربوط را پی گیری کنند؛ از این رو آنان می توانند در حل مسائل موفق بوده، به خود اعتماد کنند.

واژگان کلیدی :
خودتنظيمي، تفکر، تفکر انتقادي، دانش آموزان