بررسی نحوه پوشش معلم در مدرسه از دریچه نگاه دانش آموزان دختر دوره متوسطه اول و دوم
بررسی نحوه پوشش معلم در مدرسه از دریچه نگاه دانش آموزان دختر دوره متوسطه اول و دوم
دوره 3، شماره 28، مهر 99، صفحه 92 - 84
نویسندگان : زهره حمزه لو * و فاطمه نظری

چکیده :
معلم یکی از عناصر مهم در بدته تعلیم و تربیت است و نقش الگویی در دانش آموزان دارد ، در این میان پوشش ظاهری معلم نسبت به ویژگیهای دیگر او در اولویت امور قرار می گیرد. هدف این مطالعه بررسـی نحوه پوشش معلمان مدارس از دریچه نگاه دانش آموزان است که با روش کیفی بر روی تجربیات زیسته دانش آموزان دختر استان آ.غ شهرستان ارومیه در سه مرحله کدگذاری انجام شده و با استفاده از مصاحبه با گروهی از دانش آموزان دوره متوسطه که با نمونه گیری هدفمند ساده و در دسترس انجام یافته است. پس از کدگذاری تجارب زیسته گروه نمونه که در 15نفر به اشباع نظری منجر شده ، از تعداد 53 کد باز استخراج شده ، 8 کد محوری (مقوله) استخراج گردیده که این مقولات در نهایت به چهار کد نهایی (مضمون اصلی) تبدیل شده است. یافته ها نشان می دهد که پوشش معلم از نگاه دانش آموز در یادگیری تاثیر دارد و چهار شاخصه اساسی ؛ پوشش و یادگیری، فرم و مدل پوشش معلم، نقش الگویی پوشش معلم و نقش زیبا شناختی پوشش معلم بیانگر این نتیجه است که دانش آموزان ذوره متوسطه اول و دوم نسبت به نگرش ها، ارزش ها و شخصیت های معلمان خود واکنش نشان می دهند و در این میان پوشش ظاهری معلمان را در یادگیری بهتر موثر دانسته ، به فرم و مدل پوشش معلم اهمیت می دهند و از معلمان شیک پوش و امروزی رضایت بیشتری دارند و در بیشتر موارد از پوشش معلمان خود در صورت پسند الگو می گیرند و علاوه بر اینها به نوع و رنگ پوشش آنان حساسیت نشان می دهند. و می توان گفت پوشش مناسب معلم از نظر دانش آموز موجب نزدیکی بیشتر بین آن دو می شود.

واژگان کلیدی :
پوشش معلم ،یادگیری، مدل لباس، رنگ لباس، دانش آموزان متوسطه دوره اول و دوره دوم