بررسی رابطه سلامت روانی موجود در مدارس با افت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی ارومیه
بررسی رابطه سلامت روانی موجود در مدارس با افت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی ارومیه
دوره 1، شماره 3، شهریور 1397، صفحه 44 - 52
نویسندگان : حکیمه سیمائی *

چکیده :
هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط افت تحصیلی و سلامت روانی دانش آموزان می باشد. تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی است و نمونه آن شامل 265 نفر از دانش آموزان مدارس ابتدایی ارومیه می باشد که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. در این پژوهش مولفه ی سلامت روانی بعنوان متغیر پیش بین (مستقل) و افت تحصیلی بعنوان متغیر ملاک (وابسته) در نظر گرفته شده اند.کلیه آزمودنی های پژوهش از پرسشنامه افت تحصیلی بک و پرسشنامه سلامت عمومی مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفتند. این ابزارها از لحاظ روان سنجی دارای اعتبار پایایی مطلوبی هستند.اطلاعات از طریق نرم افزار spss و با استفاده از آزمونهای ضریب همبستگی پیرسون تجزیه تحلیل و محاسبه شده اند. نتایج نشان می دهد بین افت تحصیلی با سلامت روانی رابطه منفی و معناداری وجود دارد .

واژگان کلیدی :
سلامت روانی، افت تحصیلی، آموزش ابتدایی