رابطه هوش هيجاني و نشخوار ذهني با كيفيت خواب در نوجوانان شهر كرمانشاه
رابطه هوش هيجاني و نشخوار ذهني با كيفيت خواب در نوجوانان شهر كرمانشاه
دوره 4، شماره 39، شهریور 1400، صفحه 79 - 65
نویسندگان : سارا قربانی *

چکیده :
هدف از پژوهش بررسي رابطه هوش هيجاني و نشخوار ذهني با كيفيت خواب در نوجوانان شهر كرمانشاه بود. روش اين پژوهش توصيفي از نوع همبستگي است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه نوجوانان دختر و پسر شهر كرمانشاه بودند كه تعداد آنها نا مشخص است. نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری خوشه اي چند مرحله اي تعداد 374 نفر از نوجوانان دختر و پسر كرمانشاه انتخاب شدند.. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش مقیاس کیفیت خواب پيتزبرگ (1989)، هوش هیجانی برادبری و گریوز (1999) و پاسخ نشخوار فکر هوکسیما و مورو (1991) می باشد.داده ها با استفاده ار روش ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه، نتايج نشان داد بین هوش هیجانی با كيفيت خواب در نوجوانان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد(0001/0>p). بين نشخوار ذهني با كيفيت خواب در نوجوانان رابطه منفي و معناداری وجود دارد(0001/0>p). متغير نشخوار ذهني با ضريب بتای 35/0 می توانند به طور منفي و معنی دار و متغير هوش هيجاني در زمينه خود مدیریتی با ضريب بتای 31/0 و متغير هوش هيجاني در زمينه مديريت رابطه با ضريب بتای 29/0 می توانند به طور مثبت و معنی داری كيفيت خواب در نوجوانان را پيش بينی کنند(0001/0>p).

واژگان کلیدی :
هوش هيجاني، نشخوار ذهني، كيفيت خواب