بررسی نقش مهندسی مجدد کسب و کار بر رونق تولید
بررسی نقش مهندسی مجدد کسب و کار بر رونق تولید
دوره 2، شماره 20، بهمن 98، صفحه 1 - 15
نویسندگان : اعظم عبدالملکی و رمضان جهانیان *

چکیده :
بنا بر فرمایشات مقام معظم رهبری مشکل اساسی کشور مشکل اقتصادی است و بحث هایی مانند کاهش ارزش پول ملی ،کاهش قدرت خرید مردم و فشارها و تنگناهای تولید کنندگان همگی ازمسائلی است که باید در اسرع وقت به آن رسیدگی شود و یکی از اثر بخش ترین کارهایی که می توان انجام داد مهندسی مجددشرکت ها و کسب و کارهای کوچک و بزرگ بنگاههای اقتصادی می باشد. برای پیدا کردن مشکلات در سر راه رونق تولید داخلی و یافتن راه حل مناسب برای برطرف کردن آن می بایست بنگاههای اقتصادی رابرای تولیدات بیشتر و بهتر از طریق: تزریق منابع مالی، پشتیبانی از تولیدات، امکان ارائه محصولات در نمایشگاه های خارجی و داخلی،استفاده از فناوری های روز برای تولید کالا و مبارزه با قاچاق کالا و تقویت زیر ساخت ها به کمک نگاهی مجدد به آنها می تواند به رونق اقتصادی کمک کند هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش مهندسی مجدد کسب و کار بر رونق تولید بوده و در آن به بررسی موضوع پرداخته و در نهایت به ارائه راه کارهایی برای موضوع پرداخته می شود.

واژگان کلیدی :
مهندسی مجدد، مهندسی مجدد کسب و کار، رونق تولید