بررسی نقش مدارس و مشاوره در بهداشت و سلامت روان دانش آموزان مورد مطالعه شهر خانمیرزا
بررسی نقش مدارس و مشاوره در بهداشت و سلامت روان دانش آموزان مورد مطالعه شهر خانمیرزا
دوره 4، شماره 35، اردیبهشت 1400، صفحه 30 - 22
نویسندگان : ام البنین جمالی امام قیسی *

چکیده :
مدرسه فضاي اجتماعی خاصی است که آموزش، پرورش و رشد شخصیت کودکان که جامعه ساز فرداهستند ، در پناه روش‌هاي صحیح و مناسب آموزش،محیط فیزيكی مطلوب و محیط روانی مساعد آن پايه‌گذاري و اداره می‌شود. يكی از عوامل مهم مؤثر در حفظ و ارتقاي سطح سلامتی و شكوفايی استعداد دانش آموزان، مشاوره و کلیه برخوردهای عاطفی و روانی است که با دانشجو صورت می‌گیرد. هدف اساسی این پژوهش بررسی نقش و تاثیر مدرسه و مشاوره مدارس در ارتقای بهداشت و سلامت روانی دانش اموزان است که مدارس ابتدایی شهر خانمیرزا مورد بررسی قرار گرفته است از این جهت در زمره پژوهش‌های کاربردی و تحلیلی قرار می‌گیرد و جامعه آماری آن را دانش اموزان و معلمان مدرسه تشکیل می‌دهند که تعداد 10 معلم و 40 دانش اموز به عنوان نمونه اماری انتخاب گردیده‌اند. تجزیه و تحلیل اطلاعات در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل رگرسیون انجام می‌گررد که نتایج حاصل از آن نشان می‌دهد که مشاوره تاثیر مستقیم و معناداری بر بهداشت و سلامت روان دانش اموزان دارد به نحوی که 65 درصد تغییرات در متغیرهای سلامت روانی دانش آموزان به وسیله متغیر مستقل یعنی مشاوره در مدارس قابل پیش بینی است.

واژگان کلیدی :
مدرسه، مشاوره، سلامت و بهداشت روانی، شهر خانمیرزا