واکاوی تجارب زیسته مدیران آموزشی از موانع توسعه صلاحیت حرفه ای (یک مطالعه کیفی)
واکاوی تجارب زیسته مدیران آموزشی از موانع توسعه صلاحیت حرفه ای (یک مطالعه کیفی)
دوره 5، شماره 46، فروردین 1401، صفحه 87 - 66
نویسندگان : پیمان گرایی گراوند * و یزدان گرایی گراوند و حمید آسماندره

چکیده :
هدف از پژوهش حاضر فهم تجارب زیسته مدیران آموزشی از چالش‌ها و موانع توسعه صلاحیت های حرفه ای در مدیران دانشگاهی بود. این پژوهش کیفی با استفاده از روش پدیدارشناسی اجرا شد. روش گردآوری اطلاعات استفاده از مصاحبه های نیمه ساختارمند بود.بدین منظور داده ها با مصاحبه از 15 نفر از مدیران آموزش و پرورش، جمع آوری و به روش تحلیل مضمونی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.تحلیل حاصل از مصاحبه ها حاکی از چهار مضمون اصلی از جمله موانع فردی،اقتصادی،سازمانی،فرهنگی و اجتماعی و 35 زیرمضمون شامل بی انگیزگی، مشغله زیاد،بی نیازی از دانش علمی،انزوای علمی،مقاومت در برابر یادگیری،خودبرتربینی،رقابت بر سر منافع، بی اهمیت بودن پژوهش،کمبود بودجه،کمبود امکانات،مسائل اداری بودجه ریزی، مقرون به صرفه نبودن، اتلاف بودجه،عدم مشارکت اقتصادی مدیران ،نگاه اقتصادی زودبازده، عدم حمایت بخش خصوصی،تصمیم‌گیری های با تاکید بر نتایج کوتاه مدت، عدم حمایت ساختاری، مدیریت وقفه ای، نبود برنامه مدون،نظامند نبودن آموزش ها،عدم آشنایی با آموزش ها،ساختار متکی به فرد،یکسان بودن مشوق ها،ارزیابی غیر اصولی از آموزش ها،نبود رقابت،ساختار بوروکراتیک،بی تحرکی سازمانی، رخوت در محیط علمی، تفکر بسته علمی، محیط غیرمحرک،دانش ضعیف، روحیه رقابتی ناسالم،نداشتن علم مدیریت تعارض و آشنا نبودن مدیران با شیوه های همکاری بود.

واژگان کلیدی :
صلاحیت های حرفه ای، چالش ها و موانع توسعه صلاحیت، تجارب زیسته مدیران آموزشی