بررسی تطبیقی بخش کشاورزی کتاب‌های درسی علوم پایه چهارم ابتدایی در کشور‌های ایران، سوریه و لیبی بر اساس الگوی نمایش اجزای مریل
بررسی تطبیقی بخش کشاورزی کتاب‌های درسی علوم پایه چهارم ابتدایی در کشور‌های ایران، سوریه و لیبی بر اساس الگوی نمایش اجزای مریل
دوره 3، شماره 33، اسفند 99، صفحه 29 - 18
نویسندگان : احسان علی نیا بنگر * و حسین علی نیا بنگر

چکیده :
امنیت غذایی سنگ بنای یک جامعه توسعه یافته و عنصر اصلی سلامت فکری، روانی و جسمی اعضای آن است لذا توسعه‌ی کشاورزی فاکتور مهمی به شمار می‌رود که امنیت غذای آینده به آن وابسته می‌باشد. در این بین نیاز کشورهای در حال توسعه همچون ایران، سوریه و لیبی به فراگیری علم کشاورزی برای رشد و پیشرفت در همه زمینه‌ها از اهمیت زیادی برخوردار است. از آنجایی که ﺑﺎ تحلیل آموزش‌های مربوط به این ﻋﻠﻢ در کتاب‌های درسی و ﺑا بررسی آن ﻣﯽ‌ﺗﻮان ﻋﻤﻠﮑﺮد خویش را بهبود بخشید از این رو لازم است مطالعه روی کتب درسی کشور‌های مختلف در زمینه کشاورزی گسترش یابد. این پژوهش با هدف بررسی تطبیقی محتوای بخش کشاورزی کتاب درسی علوم پایه چهارم ابتدایی بر اساس الگوی مریل انجام شده است. جامعه آماری، محتوای بخش کشاورزی علوم چهارم ابتدایی کشور ایران، سوریه و لیبی است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش تحقیق آن، توصیفی و از نوع تحلیل محتوا می‌باشد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که هدف اصلی نویسندگان محتوای کشاورزی در کتاب ایران و لیبی، توسعه‌ی دانش نظری و در کتاب سوریه، دانش عملی است همچنین در نوع موضوع، کتاب علوم چهارم در سوریه و لیبی متناسب با انتظارات آموزشی مدنظر نیست ولی در ایران بایستی مؤلفان به میزان مناسب به روش کار اهمیت دهند و در نوع عملکرد، محتوای کتاب هر سه کشور مطابق با انتظارات آموزشی مورد نظر نیست همچنین مؤلفه‌های نوع موضوع در همه سطوح عملکرد، در کشور ایران به صورت متوازن توزیع شده است.

واژگان کلیدی :
الگوی مریل، کتاب درسی ابتدایی، مبحث کشاورزی، ایران، سوریه، لیبی