بررسی کارکرد خانواده در اختلال نقص توجه (ADHD)- بیش‌فعالی دانش آموزان
بررسی کارکرد خانواده در اختلال نقص توجه (ADHD)- بیش‌فعالی دانش آموزان
دوره 2، شماره 11، اردیبهشت 98، صفحه 42 - 53
نویسندگان : سیدحسین قاضوی و مریم ورنیک

چکیده :
شرایط محیطی و خانوادگی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر روند تعامل سازنده بین افراد خانواده می باشد. متأسفانه ناسازگاری و عدم عملکرد صحیح خانواده می‌تواند منجر به اختلالاتی ازجمله بیش‌فعالی شود. عملکرد خانواده عامل مهمی بر حفظ و تعادل کودک می‌باشد. عدم تربیت نامناسب بر ذهن و افکار دانش آموزان تأثیر می‌گذارد و مانع رشد مناسب و درنتیجه کجروی آنان می‌شود. تحقیق باهدف بررسی رابطه بین عملکرد خانواده و نقص توجه در دانش آموزان انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد بین مؤلفه حل مشکل، مؤلفه نقش‌ها، مؤلفه همراهی عاطفی، مؤلفه ارتباط، مؤلفه آمیزش عاطفی و مؤلفه کنترل رفتار نیز با میزان نقص توجه (بیش‌فعالی) در دانش آموزان ارتباط معنادار و منفی وجود داشت. به‌علاوه نتایج پژوهش نشان‌دهنده آن بود که مؤلفه‌های آمیزش عاطفی و کنترل رفتار، نقص توجه (بیش‌فعالی) دانش آموزان را پیش‌بینی می‌کنند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت خانواده‌هایی که عملکرد بهتری دارند فرزندانشان کمتر دچار نقص توجه/ بیش‌فعالی می‌شوند.

واژگان کلیدی :
کاردکرد خانواده ، نقص توجه، بیش‌فعالی، دانش آموزان