بررسی رابطه ی باورهای مذهبی با سلامت روان دانشجویان دانشگاه فرهنگیان لرستان
بررسی رابطه ی باورهای مذهبی با سلامت روان دانشجویان دانشگاه فرهنگیان لرستان
دوره 1، شماره 6، آذر 97، صفحه 25 - 33
نویسندگان : سعید رومانی و زهرا ملک فر * و زهرا محرابی و پرنیان کردعلیوند

چکیده :
هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه ی بین باورهای دینی با سلامت روان دانشجویان دانشگاه فرهنگیان لرستان است. جامعه و نمونه مورد مطالعه در این پژوهش توصیفی دانشجویان پردیس علامه طباطبایی و پردیس کمالوند بودند. روش مورد استفاده در این پژوهش روش همبستگی و نمونه گیری تصادفی طبقه ای بوده است که در طی آن 100 نفر از دانشجویان رشته های علوم تربیتی از هر دو پردیس انتخاب شدند و برای ازمایش فرضیه های پژوهش، پرسشنامه های باورهای مذهبی و سلامت روان مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که بین باورهای مذهبی و سلامت روان در دانشجویان رابطه معنادار وجود دارد به این معنا که هر چه باورهای مذهبی دانشجویان بیشتر باشد سلامت روان آنها بیشتر خواهد بود. همچنین بین باورهای مذهبی دانشجویان دختر و پسر تفاوت معناداری وجود دارد و باور مذهبی دختران از میانگین باور مذهبی پسران بیشتر است و تفاوت معناداری بین باور مذهبی دختران و پسران در سطح دانشگاه فرهنگیان وجود دارد. و همچنین بین سلامت روان دانشجویان دختر و پسر تفاوت معناداری وجود دارد و سلامت روان پسران از سلامت روان دانشجویان دختر بیشتر است.

واژگان کلیدی :
باورهای دینی، سلامت روانی، سلامت اجتماعی، دانشگاه فرهنگیان