آموزش تدریس پیشرفته به عنوان رویکردی نوین در سیستم آموزشی مدرن
آموزش تدریس پیشرفته به عنوان رویکردی نوین در سیستم آموزشی مدرن
دوره 3، شماره 28، مهر 99، صفحه 145 - 135
نویسندگان : مترجم: مهری دارایی *

چکیده :
آموزش تدریس پیشرفته یکی از رویکردهای نوآورانه برای تقویت فرایند تدریس - یادگیری به شمار می رود. با پیشرفت فنا وری های نوین و توسعه گسترده جهانی سازی ، فرایند تدریس - یادگیری نقش مهمی در بین دانش آموزانی دارد که سیستم آموزش آنها در سطح کلان گسترش یافته باشد. تدریس ترکیبی علاوه بر آموزش چهره به چهره، شامل یادگیری الکترونیکی نیز می باشد. در این مقاله استراتژی های مختلف یادگیری نوآورانه برای فنا وری مدرن بصورت مفصل مورد بحث قرار گرفته است. استفاده از وسایل هوشمند برای فعالیتهای مختلف مانند تدریس، طراحی مقالات پرسشی، ارزیابی دانشجویان ، بازخورد و روش شناسی تحقیق مورد بحث قرار می گیرد.

واژگان کلیدی :
آموزش، جهانی سازی، تدریس ترکیبی، ارزیابی ها