بررسی يادگيری به روش جيک ساو
بررسی يادگيری به روش جيک ساو
دوره 3، شماره 33، اسفند 99، صفحه 65 - 52
نویسندگان : صغری زاده صفری * و فرامرز علیدادی

چکیده :
مقاله حاضر از نوع مروري کتابخانه اي است که با توجه به نظرات انديشمندان اين عرصه نگاشته شده است . هدف از نگارش اين مقاله بررسي يادگيري به روش جيک ساو است. نتيجه نشان مي دهد که یادگیری مشارکتی یک روش تدریس موفق در گروه های کوچک است. در این روش، در هر یک از گروه ها، دانش آموزان با توانایی های متفاوت و با استفاده از فعالیت های یادگیری گوناگون درک خود را نسبت به موضوع درسی بالا می برند. در فعالیت های گروهی بر استقلال، تشویق، تقویت و یاری همه افراد گروه اهمیت زیادی داده می شود. دانش آموزانی که با یادگیری مشارکتی از نوع جیک ساو آموزش می بینند، به مسائلی از قیبل کنترل زمان، بررسی اهداف، ایجاد ارتباط بین مطالب جدید و قبلی و درک مطلب درس توجه می کنند و در نتیجه پیشرفت تحصیلی بالاتری کسب می کنند.

واژگان کلیدی :
يادگيری، يادگيري مشارکتي، روش جيک ساو