نقش واسطه‏ ای کیفیت زندگی کاری دبیران در ارتباط بین تنیدگی تحصیلی ادراک شده با فرسودگی تحصیلی دانش ‏آموزان دوره متوسطه دوم شهر نورآباد
نقش واسطه‏ ای کیفیت زندگی کاری دبیران در ارتباط بین تنیدگی تحصیلی ادراک شده با فرسودگی تحصیلی دانش ‏آموزان دوره متوسطه دوم شهر نورآباد
دوره 3، شماره 31، دی 99، صفحه 17 - 1
نویسندگان : آرزو خورشیدی * و ضرغام یوسفی

چکیده :
هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی نقش واسطه ‏ای کیفیت زندگی کاری دبیران در ارتباط بین تنیدگی تحصیلی ادراک شده با فرسودگی تحصیلی دانش ‏آموزان دورة متوسطة دوم شهر نورآباد بود. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه‏‏ ی آماری پژوهش، شامل کلیة دانش‌آموزان دورة متوسطة دوم شهر نورآباد به تعداد 3246 نفر بود که با استفاده از روش نمونه‏ گیری تصادفی طبقه ‏ای و براساس جدول کرسچی و مورگان، 341 نفر از آن‏ها به عنوان نمونه‏ ی آماری انتخاب شدند. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون (1973)، پرسشنامه‏ ی تنیدگی تحصیلی آنگ و هوان (2006)، و پرسشنامه‏ ی فرسودگی تحصیلی شائوفلی و همکاران (2002)، بود که روایی آن‏ها از طریق نظرسنجی و پایایی نیز از طریق آزمون کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. برای تجزیه ‏و تحلیل داده‏ ها از آزمون‏های ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر با استفاده از نرم‏افزارهای AMOS و SPSS استفاده گردید. نتایج بدست آمده از آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که در سطح معناداری 05/0، بین ابعاد کیفیت زندگی کاری معلمان با فرسودگی تحصیلی ارتباط منفی و معنادار و بین ابعاد تنیدگی تحصیلی ادراک شده با فرسودگی تحصیلی ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد. طبق یافته ‏های تحلیل رگرسیون، کیفیت زندگی کاری معلمان و تنیدگی تحصیلی دانش ‏آموزان از قدرت پیش‏ بینی فرسودگی تحصیلی برخوردار بودند. نتایج حاصله از فرضیة اصلی پژوهش نیز نشان داد که کیفیت زندگی کاری معلمان، در رابطة بین تنیدگی تحصیلی و فرسودگی تحصیلی دانش ‏آموزان نقش واسطه ‏ای دارد.

واژگان کلیدی :
کیفیت زندگی کاری، تنیدگی تحصیلی ادراک شده، فرسودگی تحصیلی، دانش ‏آموزان.