اثر الگوی ملاقات کلاسی بر آموزش مهارت اجتماعی دانش آموزان پایه چهارم منطقه نمین
اثر الگوی ملاقات کلاسی بر آموزش مهارت اجتماعی دانش آموزان پایه چهارم منطقه نمین
دوره 4، شماره 42، آذر 1400، صفحه 138 - 123
نویسندگان : سحر فرزین دزج * و توران سلیمانی

چکیده :
هدف از پژوهش حاضر، تأثیر الگوی آموزشی ملاقات کلاسی بر مهارت‌های اجتماعی در دانش آموزان پایه چهارم منطقه نمین در سال تحصیلی 1400-1399 بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل دانش آموزان پایه چهارم منطقه نمین به تعداد 1037 نفر، که 536 نفر دختر و 501 نفر پسر بودند، که چهار کلاس (هر کدام دارای 30 دانش آموز) به روش تصادفی ساده به عنوان گروه آزمایش و کنترل انتخاب شده‎اند. با توجه به اینکه روش پژوهش آزمایشی و به روش نیمه تجربی بوده است از دو گروه آزمایش و کنترل پرسشنامه 106 سؤالی مهارت‎های اجتماعی برگرفته از هادی عباسی (1385) پیش آزمون و بعد از اجرای آموزش الگوی ملاقات کلاسی در گروه‎های آزمایش، پس آزمون از هر دو گروه به عمل آمد. سپس داده‎های گردآوری شده با استفاده از روش‏های آماری توصیفی و استنباطی از جمله آزمون کلموگروف- اسمیرنف، تحلیل کوواریانس و t مستقل و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته شد. نتایج پژوهش بیانگر این است که آموزش الگوی ملاقات کلاسی بر مهارت‌های اجتماعی تأثیر معناداری دارد و همچنین آموزش الگوی ملاقات کلاسی بر مهارت‌های اجتماعی از بعد آغازگری و خاتمه، تقویت، ابراز وجود و جهت‏دهی تأثیر معناداری دارد.

واژگان کلیدی :
آموزش، الگوی ملاقات کلاسی، مهارت اجتماعی، دانش آموزان