بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر خود پنداره تحصیلی، خود ناتوان‌سازی تحصیلی و تفکر تاملی دانش‌آموزان پسر دوره اول متوسطه
بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر خود پنداره تحصیلی، خود ناتوان‌سازی تحصیلی و تفکر تاملی دانش‌آموزان پسر دوره اول متوسطه
دوره 3، شماره 32، بهمن 99، صفحه 26 - 12
نویسندگان : محمد محسن زاده و مرتضی عزیزی * و الناز شاهدی

چکیده :
هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر خود پنداره تحصیلی، خود ناتوان سازی تحصیلی و تفکر تاملی دانش‌آموزان دوره اول متوسطه بود. پژوهش به شیوه نیمه آزمایشی و از نوع طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماري پژوهش حاضر كليه دانش آموزان دوره اول متوسطه در سال تحصيلي 98-1397 شهرستان آذرشهر بودند كه تعداد آنها براساس گزارش اداره آموزش و پرورش 1568 هستند. از جامعه حاضر تعداد 50 نفر به روش نمونه گيري خوشه ای چند مرحله‌ای انتخاب شده و در دو گروه مداخله و کنترل (25 نفر برای هر گروه) قرار گرفتند. گروه مداخله در معرض آموزش راهبردهاي شناختي و فراشناختي قرار گرفتند و گروه كنترل آموزشي دريافت نكرد. براي جمع آوري داده ها از پرسشنامه هاي خودپنداره تحصيلي يي‌سن چن، خودناتوان سازي تحصيلي برگاس و جونز و تفكر تأملي كمبر و ليونگ استفاده شد. تجزيه و تحليل داده ها با روش آماري تحليل كوواريانس انجام گرفت. نتايج پژوهش نشان داد كه آموزش راهبردهاي شناختي و فراشناختي بر خودپنداره تحصيلي، خودناتوان سازي و تفكر تأملي دانش آموزان تأثير دارد و باعث افزايش خودپنداره تحصيلي و تفكر تأملي و كاهش خودناتوان سازي تحصيلي مي شود. بنابراين توجه به آموزش راهبردهاي شناختي و فراشناختي نقش مهمي در خودپنداره تحصيلي، خودناتوان سازي و تفكر تأملي دانش آموزان دارد.

واژگان کلیدی :
خودپنداره تحصيلی، خودناتوان ‌سازی تحصيلی، تفكر تأملی، راهبرد شناختی و فراشناختی