رابطه ابتکار و نوآوری شغلی با خلاقیت و انگیزش پیشرفت
رابطه ابتکار و نوآوری شغلی با خلاقیت و انگیزش پیشرفت
دوره 3، شماره 29، آبان 99، صفحه 140 - 132
نویسندگان : علی اکبر صلاحی و مریم کریمی *

چکیده :
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ابتکار و نوآوری شغلی با خلاقیت و انگیزش پیشرفت بود که با روش پژوهش کمی و از نوع همبستگی انجام شد. جامعه پژوهش دانشجویان کارشناسی روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی یادگارامام خمینی(ره) شهرری20 تا 47 در سال تحصیلی99-98 روی 21 نفر(19زن و 2مرد) به صورت دردسترس انجام شد. ابزار پژوهش پرسشنامه های ابتکار و نوآوری شغلی، آزمون خلاقیت تورنس و مقیاس انگیزش پیشرفت هرمنس استفاده بود. از روش آماری تحلیل واریانس برای فرضیه اصلی و همبستگی پیرسون برای فرضیه های فرعی استفاده شد. در تحلیل واریانس نمره sig. عدد 000/0 بود که از 05/0 کوچکتر بود، لذا به احتمال 95% رابطه معناداری وجود دارد.  

واژگان کلیدی :
ابتکار و نوآوری شغلی، خلاقیت، انگیزش پیشرفت