بازی درمانی با مدل فیلیال تراپی مدرسه محور و کاریرد آن برای کودکان کم شنوا
بازی درمانی با مدل فیلیال تراپی مدرسه محور و کاریرد آن برای کودکان کم شنوا
دوره 3، شماره 33، اسفند 99، صفحه 85 - 77
نویسندگان : محمد عاشوری * و فاطمه منصوری حسن آبادی و فاطمه احمری

چکیده :
کودکان کم‌شنوا در مهارت‌های رفتاری و واکنش‌های هیجانی با چالش‌های زیادی مواجه هستند. بازی‌درمانی یکی از برنامه‌های مداخله‌ای است که باعث بهبود قابل توجه مهارت‌های جسمی، رفتاری، هیجانی و اجتماعی کودکان کم‌شنوا می‌شود. بنابراین هدف از این پژوهش، بررسی تحلیلی کاربرد بازی‌درمانی با مدل فیلیال‌تراپی مدرسه‌محور برای کودکان کم‌شنوا بود. پژوهـش حاضـر بـا روش مـرور سیسـتماتیک منابـع علمـی، به معرفی برنامه فیلیال‌تراپی مدرسه‌محور برای کودکان کم‌شنوا می‌پردازد. نتایج نشان داد که بازی‌درمانی با مدل فیلیال‌تراپی مدرسه‌محور باعث بهبود مهارت‌های جسمی، رفتاری، هیجانی و اجتماعی کودکان کم‌شنوا می‌شود. در واقع، فیلیال‌تراپی مدرسه‌محور از طریق بازی و ایجاد موقعیت‌ها و فرصت‌های خلاق برای برقراری ارتباط موجب رشد و تحول مهارت‌های مختلف در این کودکان می‌شود. بنابراین، توجه به برنامه‌ فیلیال‌تراپی مدرسه‌محور ضروری است و برنامه‌ریزی برای ارائه آموزش این برنامه به کودکان کم‌شنوا اهمیت ویژه‌ای دارد.

واژگان کلیدی :
بازی‌درمانی، فیلیال‌تراپی، کودکان کم‌شنوا