مقایسه نیم رخ روانی دانش آموزان معتادی که بعد از ترک مصرف مجدد داشته اند با دانش آموزانی که به یاری مشاوران مدرسه پاکی خود را حفظ کرده اند در شهر تهران
مقایسه نیم رخ روانی دانش آموزان معتادی که بعد از ترک مصرف مجدد داشته اند با دانش آموزانی که به یاری مشاوران مدرسه پاکی خود را حفظ کرده اند در شهر تهران
دوره 2، شماره 20، بهمن 98، صفحه 16 - 44
نویسندگان : آزیتا شجاعی *

چکیده :
هدف پژوهش حاضر« مقایسه نیم رخ روانی دانش آموزان معتادی که بعدازترک مصرف مجدد داشته اند با دانش آموزانی که به یاری مشاوران مدرسه پاکی خود را حفظ کرده اند در شهر تهران» می باشد. روش پژوهش مقایسه ای و از نوع پيمايشي مي‌باشد. جامعه آماري اين پژوهش شامل دانش آموزان معتادی که بعد از ترک مصرف مجدد داشته اند و دانش آموزانی که به یاری مشاوران مدرسه پاکی خودرا حفظ کرده اند درشهرتهران مي‌باشد . نمونه اين تحقيق مشتمل بر 40 دانش آموز می باشد كه براي انتخاب آنها از روش نمونه گيري در دسترس استفاده گرديد. ابزار اندازه‌گيري و انجام پژوهش پرسشنامه چندوجهی شخصیت مینه سوتا است . جهت تجزيه و تحليل داده هاي جمع آوري شده از نرم افزار كامپيوتري «SPSS» استفاده شده است، ضمناً براي كليه فرضيه ها سطح معني داري 05/0=a در نظر گرفته شده است.نتایج حاصل از بررسی آماری نشان دهنده آن است که بین نیم رخ روانی دانش آموزان معتادی که بعدازترک مصرف مجدد داشته اند با دانش آموزانی که به یاری مشاوران مدرسه پاکی خودرا حفظ کرده اند تفاوت وجود دارد.

واژگان کلیدی :
دانش آموزان معتاد، مشاوران مدرسه، نیم رخ روانی