مشارکت زنان در انتخابات از دیدگاه فقه اسلامی با تأکید بر فرهنگ ملی افغانستان
مشارکت زنان در انتخابات از دیدگاه فقه اسلامی با تأکید بر فرهنگ ملی افغانستان
دوره 4، شماره 36، خرداد 1400، صفحه 17 - 1
نویسندگان : محمّدمهدی کریمی نیا * و محمد علی ابراهیمی و مجتبی انصاری مقدم

چکیده :
عنوان این مقاله «اشتراک زنان در انتخابات از نظر فقه اسلامی و فرهنگ ملی افغانستان» است. هدف از تدوین آن دست یابی به‌ پاسخ این پرسش است که: آیا اشتراک زنان در انتخابات از نظر فقه اسلامی و فرهنگ ملی افغانستان جایز است یا خیر؟. دلیل اصلی انتخاب این تحقیق آن است که دین مقدس اسلام افعال و تکالیف بندگان را در پنج عنوان: واجب، حرام،‌ مکروه،‌ مستحب و مباح تنظیم کرده است، باید مشخص ساخت که اشتراک زنان در انتخابات تحت کدام یک از عناوین فوق قابل توجیه می‌باشد؟ از آن‌جای که مبانی حق رأی و نیز ممنوعیت احتمالی مشارکت زنان متفاوت است، قطعا پاسخ‌ها هم متفاوت خواهد بود. دست یافته این تحقیق آن است که به‌تناسب مبانی، احکام متغییری برای پاسخ پرسش تحقیق امکان دارد صادر شود، ولی از دیدگاه این پژوهش اشتراک زنان در انتخابات یک امر مباح می‌‌باشد، اما اگر زیاده روی یا افراط گردد، می‌توان گفت: مکروه، شاید هم حرام باشد. چون قوانین نافذه کشور اگر به‌صورت معمول وضع شود، اقتضائات دینی و فرهنگی جامعه را در نظر خواهد گرفت، در این صورت تحمل آن بر مردم سخت نخواهد بود، ولی اگر فشارهای نهادهای داخلی، سازمان‌های بین‌المللی و جامعه جهانی افزایش یابد و نظام تقنین کشور را عرفی نماید، با اعتقادات مردم در تضاد واقع می‌گردد و نتیجه آن واکنش اجتماعی خواهد داشت.

واژگان کلیدی :
انتخابات، مشارکت سیاسی زنان، دیدگاه اسلام، فقه اسلامی، قانون مدون و مبانی مشارکت زنان.