تدوین معادله ساختاری تعهد سازمانی با عملکرد شغلی با میانجیگری جو سازمانی در کارکنان
تدوین معادله ساختاری تعهد سازمانی با عملکرد شغلی با میانجیگری جو سازمانی در کارکنان
دوره 2، شماره 20، بهمن 98، صفحه 45 - 56
نویسندگان : رامش مولاییان * و دکتر حسن امیری

چکیده :
هدف پژوهش حاضر، تدوین معادله‌ی ساختاری تعهد سازمانی با عملکرد شغلی با نقش میانجی جو سازمانی بود. جامعه‌ی پژوهش شامل کارکنان بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 1397 بود که در بیمارستان امام رضا(ع) فعال بودند. پژوهش بر روی 302 نفر(71 مرد و 231 زن) که به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی انتخاب شده بودند، انجام شد. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون(1992)، پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر(1996)، پرسشنامه جو سازمانی هاپین و کرافت(2000) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها از طریق ضرایب همبستگی و تحلیل رگرسیون چندگانه انجام شد و همچنین برای تحلیل مدل مفروض از مدل‌یابی معادلات ساختاری با روش تحلیل مسیر استفاده گردید. یافته‌های پژوهش نشان دادند که تعهد سازمانی با جو سازمانی و عملکرد شغلی رابطه‌ی مثبت و معنادار داشت. همچنین تعهد سازمانی با واسطه‌ی جو سازمانی بر عملکرد شغلی تاثیر داشتند. در نتیجه، بر اساس تعهد سازمانی می‌توان عملکرد شغلی را در افراد تبیین کرد.

واژگان کلیدی :
تعهد سازمانی، جو سازمانی، عملکرد شغلی، کارکنان دانشگاه