عوامل طغیان و کنترل شهوت جنسی با نگاه قرآنی- حدیثی
عوامل طغیان و کنترل شهوت جنسی با نگاه قرآنی- حدیثی
دوره 4، شماره 39، شهریور 1400، صفحه 117 - 103
نویسندگان : عصمت زایر ابراهیمی و محمّدمهدی کریمی نیا * و مجتبی انصاری مقدم

چکیده :
میل جنسی یکی از قوای درونی انسان است که با حفظ اعتدال آن سعادت را در پی خواهد داشت و در مقابل، افراط آن باعث شقاوت فرد می‌شود. رواج روابط نامشروع در جامعه باعث شده است؛ زندگی برای افراد سالم و متدین و کسانی که پایبند به دین و مذهب هستند دچار مشکل شود. چنین جامعه‌ای به مرضی مبتلا شده که درمان آن بسیار سخت است. اکثر جوانان غربی و برخی کشورهای اسلامی از این روابط به ستوه آمده‌اند دائم درصدد درمان آن هستند ولی به خاطر دوری از دین و معنویت موفق نشدند. شناخت این عوامل که باعث طغیان این روابط نامشروع شده است می‌تواند مسیر را برای از بین بردن این روابط بکند و باعث ایجاد خانواده‌هایی با نشاط و روحیه مثبت خواهد شد و جامعه را به سویی از رشد و بالندگی هدایت بکند به طوری که جوانان بتوانند این روابط نامشروع و پست بدانند و از راه درست نسبت به شهوت جنسی خود اقدام بکنند. به همین علت هدف از این مقاله آگاهی نسبت به عوامل و کنترل طغیان جنسی است به طوریکه فرد بتواند با استعانت از خداوند متعال خود را از ناپاکی‌ها حفظ نماید. روش جمع‌آوری مقاله حاضر به صورت کتابخانه‌ای بوده است.

واژگان کلیدی :
تجمل، فتنه انگیز، هرزه نگاری