سنجش نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای آموزش و پژوهش مجازی در مدارس آموزش متوسطه اول شهرستان فسا
سنجش نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای آموزش و پژوهش مجازی در مدارس آموزش متوسطه اول شهرستان فسا
دوره 5، شماره 46، فروردین 1401، صفحه 99 - 88
نویسندگان : حسین صادقی مزیدی و صدیقه ابراهیمیان *

چکیده :
هدف از پژوهش حاضر سنجش نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای آموزش و پژوهش مجازی در مدارس آموزش متوسطه شهرستان فسا بود. روش پژوهش بر اساس هدف از نوع کاربردی می باشد.در مطالعه ای مقطعی، روایی و پایایی پرسشنامه ی ارزشیابی دبیران متوسطه اول پایه های (هفتم، هشتم ، نهم) مورد بررسی قرار گرفت. برای بررسی پایایی از شیوه همسانی درونی (آلفای کرونباخ) استفاده شد. روایی پرسش نامه مزبور به 8 مولفه ی نقاط قوت آموزش و پژوهش غیر حضوری (8 سوال) ، نقاط ضعف در برنامه های آموزشي (8 سوال)، نقاط ضعف در برنامه های پژوهشي (4 سوال)؛ نقاط ضعف در برنامه‌های سنجش اثرپذیری (یادگیری)(4 سوال)، فرصت‌های آموزش و پژوهش غیرحضوری (9 سوال)، تهدیدهای آموزش و پژوهش غیرحضوری (7 سوال)، آسيب های فرهنگي و اجتماعي ناشي از تداوم آموزش غيرحضوری (5 سوال)، راهبردها (3 سوال) با تحلیل آماری آزمون کرنباخ انجام گرفت. داده ها با نرم افزار SPSS-15 تجزیه و تحلیل شد. جامعه آماری در این پژوهش کلیه دبیران متوسطه ی اول شهرستان فسا در سال تحصیلی 1400-1401 به تعداد 461 نفر، از 35 مدرسه متوسطه اول شهرستان فسا ارزیابی انجام شد. نتیجه تحلیل عوامل بیانگر روایی درون یابی 8 سوال نقاط قوت آموزش و پژوهش غیر حضوری مقدار 0.813 ، 8 سوال نقاط ضعف در برنامه های آموزشي مقدار 0.769، 4 سوال نقاط ضعف در برنامه های پژوهشي مقدار.0.835، 4 سوال نقاط ضعف در برنامه‌های سنجش اثرپذیری (یادگیری)0.788، 9 سوال فرصت‌های آموزش و پژوهش غیرحضوری 0.745، 5 سوال تهدیدهای آموزش و پژوهش غیرحضوری (7 سوال)0.761، آسيب های فرهنگي و اجتماعي ناشي از تداوم آموزش غيرحضوری (5 سوال)0.806، راهبردها (3 سوال)0.810 دست آمد. ضریب پایایی کرونباخ کل 48. سوال. مقدار0.948شد. که با توجه به مقدار یافته های پژوهش نشان داده است که ضریب آلفای کرونباخ ، بیش از 0.7 برای سنجش یادگیری هر 8 مولفه محاسبه شده، پایایی پرسشنامه مطلوب ارزیابی شد.

واژگان کلیدی :
یادگیری، فرصت، راهبرد، تهدید، مجازی، آزمون کرونباخ ، فسا