بررسی تاثیر سبک های یادگیری کلب بر عوامل مختلف تربیتی
بررسی تاثیر سبک های یادگیری کلب بر عوامل مختلف تربیتی
دوره 4، شماره 39، شهریور 1400، صفحه 47 - 41
نویسندگان : علی معصومی * و خسرو دهاقین و جعفر ابراهیمی

چکیده :
این مقاله در ارتباط با تاثیر سبک های یادگیری بر عوامل مختلف تربیتی می باشد. در این راستا با مطالعه تحقیق های مختلف در این زمینه به صورت مروری و به روش کتابخانه ای نتایج ذیل به دست آموده است : شناسایی سبک‌های یادگیری یکی از راه‌های کمک به یک فرآیند تدریس کارآمدتر است و به معلمان کمک می‌کند تا یک استراتژی تدریس موثر را انتخاب کنند. سبک یادگیری دانش آموزان به عنوان یکی از عوامل موثر در یادگیری و پیشرفت تحصیلی همواره مورد توجه بوده‌است. با شناسایی سبک یادگیری و میزان خلاقیت افراد، هر سبک می‌تواند روش تدریس مناسب تری باشد که توسط معلمان پذیرفته می‌شود و همچنین روش درست تری برای یادگیری توسط یادگیرندگان است. نتایج نشان می‌دهد که تفاوت معناداری بین خلاقیت دانش آموزان با سبک‌های یادگیری واگرا و جذب‌کننده وجود دارد. سبک‌ های یادگیری دانشجویان شاخه‌ های مختلف نیز متفاوت است.

واژگان کلیدی :
سبک یادگیری، کلب، عوامل تربیتی