پیش بینی تعلل ورزی تحصیلی بر اساس ابعاد کمال‌گرایی، باورهای هوشی و وانمودگرایی در دانش‌آموزان دختر دبیرستانی شهر ایلام
پیش بینی تعلل ورزی تحصیلی بر اساس ابعاد کمال‌گرایی، باورهای هوشی و وانمودگرایی در دانش‌آموزان دختر دبیرستانی شهر ایلام
دوره 3، شماره 28، مهر 99، صفحه 26 - 15
نویسندگان : سجاد طاهرزاده قهفرخی و وحید احمدی و الهام شهبازی * و سارا حیدری

چکیده :
هدف پژوهش حاضر پیش بینی تعلل ورزی تحصیلی بر اساس ابعاد کمال‌گرایی، باورهای هوشی و وانمودگرایی در دانش‌آموزان دختر دبیرستانی شهر ایلام است. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر ایلام در سال تحصیلی 98-97 بود که طبق آمار آموزش و پرورش حدوداً 3000 نفر می باشد. حجم نمونه این پژوهش با توجه به جدول مورگان 340 نفر است که به شیوه نمونه گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شده اند. برای جمع آوری داده ها مقیاس کمال‌گرایی چندبعدي تهران، مقیاس باورهای هوشی، مقياس نشانگان وانمودگرایی و مقیاس تعلل ورزی تحصیلی به کار برده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیری استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان داد که بین ابعاد کمال‌گرایی، باورهای هوشی و وانمودگرایی دانش آموزان با تعلل ورزی تحصیلی رابطه وجود دارد و کمال‌گرایی، باورهای هوشی و وانمودگرایی به خوبی می توانند تعلل‌ورزی تحصیلی را پیش‌بینی کنند. بنابراین با توجه به این یافته ها نتیجه گیری می شود که هرچه دانش‌آموزان کمال‌گرایی بالاتر، باورهای هوشی ذاتی و وانمودگرایی بالاتری داشته باشند بیشتر دچار تعلل‌ورزی می شوند.

واژگان کلیدی :
ابعاد کمال‌گرایی، باورهای هوشی، وانمودگرایی، تعلل ورزی تحصیلی، دانش آموزان