بررسی رابطه اعتماد به نفس بر انگیزه تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد چالوس
بررسی رابطه اعتماد به نفس بر انگیزه تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد چالوس
دوره 2، شماره 15، شهریور 98، صفحه 90 - 96
نویسندگان : سهیلا فلاح *

چکیده :
هدف: اعتماد به نفس به عنوان يك عامل انگيزشي، منجر به افزايش عملكرد تحصيلي و كاهش استرس مي شود. بنابراین شناسايي عوامل مؤثر براعتماد به نفس مي تواند تأثير بسزايي در موفقيت تحصيلي دانشجويان و پيشرفت نظام آموزشي داشته باشد. لذا هدف تحقیق حاضر، تعیین رابطه بین اعتماد به نفس بر انگیزه تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد چالوس بود. روش: نوع پژوهش توصيفي همبستگي بود. جامعه آماری پژوهش شامل دانشجویان دانشگاه آزاد چالوس به تعداد 10106 نفر بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، 352 نفر بدست آمد. ابزار گردآوری اطلاعات، دو پرسشنامه اعتماد به نفس آیزنگ(1976) در قالب 30 گویه و انگیزه تحصیلی هارتر(1981) 33 گویه بر حسب طیف پنج درجه ای لیکرت بود. روايي محتوايي پرسشنامه ها توسط کارشناسان تایید شد. تحلیل داده ها در سطح توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (ضریب همبستگی، رگرسیون و آزمون t) با استفاده از نرم افزار آماری spss نسخه 20 انجام گرفت. نتیجه گیری: طبق یافته ها بین اعتماد به نفس با انگیزه تحصیلی دانشجویان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و هر چه این مهارت ها در دانشجویان افزایش یابد به همان میزان برانگیزه آنان افزوده می شود.

واژگان کلیدی :
اعتماد به نفس، انگیزه، انگیزه تحصیلی، عملکرد