مروری بر نظریه‌های روانشناسی در زمینه شیوه‌های فرزند پروری
مروری بر نظریه‌های روانشناسی در زمینه شیوه‌های فرزند پروری
دوره 4، شماره 38، مرداد 1400، صفحه 132 - 121
نویسندگان : محمد صیدی و سید محمد حسینی نیک *

چکیده :
هدف از این پژوهش بررسی و تحلیل شیوه‌ها و نظریه‌های فرزند پروری بوده است. یکی از عوامل مهم و تاثیر گذار در رشد شناختی، اجتماعی و روانی کودکان چگونگی برخورد والدین با آنها و نحوه‌ی تربیت آنها بوده است. فرزند پروری به سه شیوه مقتدرانه، مستبدانه و سهل گیرانه انجام می‌شود. که از میان این سه شیوه، بهترین شیوه فرزندپروری شیوه مقتدرانه است؛ که والدین در عین گرم و صمیمی بودن با فرزند خود کنترل کننده و مقتدر هستند. در این مقاله به بررسی انواع شیوه‌های فرزند پروری و نظریه‌های روانشناسی در این زمینه پرداخته شده است. روش تحقیق این مطالعه توصیفی- تحلیلی بود که با استفاده از منابع کتابخانه‌ای مورد بررسی قرار گرفته شده است.

واژگان کلیدی :
فرزند پروری، نظریه، مقتدارانه، مستبدانه، سهل گیر