پیش بینی اعتیاد به بازی های آنلاین بر اساس شیوه های فرزند پروری ادراک شده و طرحواره ها
پیش بینی اعتیاد به بازی های آنلاین بر اساس شیوه های فرزند پروری ادراک شده و طرحواره ها
دوره 3، شماره 31، دی 99، صفحه 210 - 190
نویسندگان : مونا دادفر * و مهدی شاه نظری و زهره استوار

چکیده :
پژوهش حاضر با هدف، پیش بینی اعتیاد به بازی های آنلاین بر اساس طرحواره ها و سبک های فرزند پروری ادراک شده در نوجوانان پسر دبیرستانی انجام گرفت. تحقیق حاضر از نوع کمی و همبستگی بود.جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پسر پایه دوازدهم منطقه 1 شهر کرج بود که از جامعه مذکور 130 نفر به روش نمونه گیری در دسترس و با استفاده از فرمول پلنت انتخاب و در تحقیق شرکت داده شدند. پرسشنامه های مورد استفاده در این پژوهش شامل 3 پرسشنامه سبک های فرزند پروری ادراک شده (1973)، پرسشنامه طرحواره های سازش نایافته یانگ (1998)، پرسشنامه اعتیاد به بازی های آنلاین وانگ و چانگ (2002) بود. برای تحلیل نتایج از آمار توصیفی و سپس ضریب هبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شد نتایج نشان داد بین اعتیاد به بازی های آنلاین و سبک فرزند پروری آزاد گذار (کنترل کم- محبت زیاد) و سبک فرزندپروری استبدادی (کنترل زیاد- محبت کم) رابطه مثبت و معنادار و بین سبک فرزند پروری مقتدارنه (کنترل زیاد- محبت زیاد) با اعتیاد به بازی های آنلاین رابطه منفی و معنادار وجود داشت. P<0/01)). همچنین بین اعتیاد به بازی های آنلاین و طرحواره های ناسازگار اولیه رابطه منفی و معنادار وجود داشت. P<0/01)). نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیری نشان داد که سبک های فرزند پروری ادراک شده و طرحواره ها قادر به پیش بینی اعتیاد به بازی های آنلاین در نوجوانان هستند.از نتایج این پژوهش در تشخیص ها، آموزش ها و برنامه ریزی هایی جهت توجه ویژه و ارایه خدمات به خانواده برای ایجاد جو عاطفی سالم در خانواده استفاده کرد و از این طریق طرحواره های ناسازگار را اصلاح کرد.

واژگان کلیدی :
اعتیاد به بازی های آنلاین، سبک های فرزند، پروری ادراک شده، طرحواره ها