بررسی میزان موفقیت دانش آموزان در دو نوع آموزش حضوری و مجازی با استفاده از الگوریتم های داده کاوی دانش آموزان ابتدایی شهرستان خوی در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹
بررسی میزان موفقیت دانش آموزان در دو نوع آموزش حضوری و مجازی با استفاده از الگوریتم های داده کاوی دانش آموزان ابتدایی شهرستان خوی در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹
دوره 5، شماره 46، فروردین 1401، صفحه 164 - 139
نویسندگان : مهدی رحیم لو * و احمد مرندی و یگانه حسن زادگان

چکیده :
هدف از این پژوهش بررسی میزان موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان در هر دو نوع آموزش مجازی و حضوری با استفاده از داده‌کاوی است. روش مورد استفاده در پژوهش حاضر ازنظر هدف، جزء تحقیقات کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده‌ها از نوع توصیفی و به روش علی مقایسه‌ای است. جامعه آماری را کلیه دانش‌آموزان ابتدایی مدارس شهرستان خوی که در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ مشغول به تحصیل می‌باشند. میزان حجم نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان، تعداد ۳۸۰ نفر نمونه از بین ۳۸۴۰۰ نمونه انتخاب شد و مورد بررسی قرار گرفت. جمع‌آوری اطلاعات از طریق مدیران مدارس با استفاده از پرونده‌های موجود در مدارس صورت گرفت. با عنایت به غیر نرمال بودن داده‌ها از تحلیل معادلات ساختاری تحت نرم‌افزار Rapid miner استفاده گردید، نتایج حاکی از آن است فارغ از جنسیت دانش‌آموزان، بین موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان و مؤلفه‌های (معدل در آمورش مجازی، معدل در آموزش حضوری، شغل مادر، شغل پدر، ساعات بازی در خانه، ساعات مطالعه در خانه، نوع آموزش، میزان تحصیلات برادر، میزان تحصیلات خواهر، میزان تحصیلات مادر، میزان تحصیلات پدر، دارای پدر, دارای مادر, تعداد خواهر، تعداد برادر و نوع جنسیت) آن با آموزش مجازی و حضوری ارتباط معنی‌داری مشاهده شد.

واژگان کلیدی :
آموزش مجازی، آموزش حضوری،الگوریتم‌های داده‌کاوی