بررسي پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
بررسي پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
دوره 3، شماره 32، بهمن 99، صفحه 104 - 88
نویسندگان : صغری زاده صفری * و فرامرز علیدادی

چکیده :
مقاله حاضر از نوع مروري است که با توجه به منابع کتابخانه اي به رشته تحرير در آمده است. هدف از نگارش اين مقاله بررسي پيشرفت تحصيلي دانش آموزان است. نتيجه نشان مي دهد که پیشرفت تحصیلی دانش آموزان یکی از سازه‌هایی است که از دیرباز مورد توجه بوده و تحقیقات بسیاری را به خود اختصاص داده است. متخصصین تعلیم و تربیت همواره کوشیده‌اند شرایطی را فراهم نمایند تا محصلین بیشترین کارایی تحصیلی را از خود نشان دهند. امروزه مهمترین نقش مدارس این است که دانش آموزان را در پیشرفت تحصیلی یاری نماید. به طور کلی پیشرفت تحصیلی را توانایی آموخته شده یا اکتسابی حاصل از دروس ارائه شده یا به عبارت دیگر، توانایی آموخته شده با اسایی فرد در موضوعات آموزشگاهی می دانند که به وسيلة آزمون های استاندارد شده، اندازه گیری می شود.

واژگان کلیدی :
پیشرفت تحصیلی، مدرسه، دانش آموزان