تأثیر بازی‌وارسازی (گیمیفیکیشن) بر یادگیری درس علوم تجربی دانش‌آموزان پایه چهارم ناحیه یک استان البرز
تأثیر بازی‌وارسازی (گیمیفیکیشن) بر یادگیری درس علوم تجربی دانش‌آموزان پایه چهارم ناحیه یک استان البرز
دوره 5، شماره 46، فروردین 1401، صفحه 203 - 190
نویسندگان : هاجر برادران *

چکیده :
پژوهش حاضر با هدف تأثیر بازی‌وارسازی (گیمیفیکیشن) بر یادگیری درس علوم تجربی دانش‌آموزان پایه چهارم ناحیه یک استان البرز بود. روش پژوهش از لحاظ هدف كاربردي و با ماهیت شبه‌آزمايشي با طرح پيش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه كنترل بود جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان پایه چهارم ناحیه یک استان البرز شهر کرج بود که تعداد 60 نفر از دانش‌آموزان دبستان 13 آبان دختر و پسر با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در گروه آزمایش آموزش با برنامه‌ کوییزیز و در گروه کنترل با ارسال فیلم‌ انجام گرفت. قبل از شروع آزمایش از هر دو گروه آزمایش و کنترل پیش‌آزمون و پس از اتمام آزمایش پس‌آزمون گرفته شد. ابزار گردآوري اطلاعات، آزمون محقق ساخته که روایی آزمون توسط متخصصین در حوزه آموزش تائید شده است. پایایی سؤالات آزمون با استفاده از فرمول كودر ريچاردسون 0.866 به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از تحلیل کوواریانس دوراهه انجام شد. نتایج به‌دست‌آمده نشان داد که استفاده از بازی‌وارسازی بر میزان یادگیری درس علوم تجربی دانش‌آموزان پایه چهارم ابتدایی نسبت به آموزش در روش سنتی تأثیر معنی‌داری داشته است. همچنین نتایج نشان داد که تأثیر جداگانه جنسیت (دختر و پسر) بر یادگیری درس علوم معنی‌دار می‌باشد بنابراین می توان بیان نمود که اثر تعاملی جنسیت معنی‌دار است.

واژگان کلیدی :
بازی‌وارسازی، گیمیفیکیشن، یادگیری درس، دانش‌آموز