مقایسه فرهنگ سازمانی، تعهد سازمانی و سبک های مدیریتی در دستگاه های اجرایی استان آذربایجان غربی در سال 1399
مقایسه فرهنگ سازمانی، تعهد سازمانی و سبک های مدیریتی در دستگاه های اجرایی استان آذربایجان غربی در سال 1399
دوره 3، شماره 30، آذر 99، صفحه 18 - 1
نویسندگان : المیرا پورعلی * و حمید جعفریان یسار

چکیده :
هدف کلی تحقیق حاضر مقایسه بین فرهنگ سازمانی، تعهد سازمانی و سبک های مدیریتی در کارکنان زن و مرد در دستگاه های اجرایی استان آذربایجان غربی می باشد پژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع و اهداف، از نوع علّی – مقایسه ای می-باشد. جامعه آماری این تحقیق را کلیه کارکنان دستگاه های اجرایی استان آذربایجان غربی در سال 1399 تشکیل می دهند. نمونه آماری این تحقیق 384 نفر برآورد گردید. پرسش نامه های مورد استفاده عبارتند از: پرسشنامه استاندارد سبک مدیریت توسط اشمیت (1988) ، پرسش نامه فرهنگ سازمانی و پرسشنامه تعهد سازمانی و مادوی،‌استیرز و پورتر(1974). نتایج نشان داد که عامل جنسیت در نمونه مورد بررسی بر فرهنگ سازمانی و سبک مدیریت کارکنان اثرگذار است اما این عامل تأثیر چندانی در تعهد سازمانی کارکنان ندارد.

واژگان کلیدی :
دستگاه های اجرایی استان آ.غ، سبک مدیریت، فرهنگ سازمانی، تعهد سازمانی