بازی‌‌ درمانی گشتالتی برای کودکان ناشنوا
بازی‌‌ درمانی گشتالتی برای کودکان ناشنوا
دوره 3، شماره 33، اسفند 99، صفحه 106 - 99
نویسندگان : مرضیه پهلوانی و محمد عاشوری *

چکیده :
درمانگران و مشاوران هر روزه با کودکان ناشنوایی مواجه می‌شوند که به دلیل شرایط نامناسب، دچار آسیب‌های روانی مختلفی شده‌اند. این کودکان ممکن است از لحاظ عاطفی هم به شدت آسیب دیده‌ باشند. آنها باید از قدرت‌های بازی‌درمانی به منظور برقراری ارتباط، انتقال افکار، ابراز احساسات، و آموزش رفتارهای مناسب به مراجعان خردسال خود استفاده کنند. بازی‌درمانی گشتالتی به درمانگر کمک می‌کند تا با مراجعان خود ارتباط برقرار کند، یک فرایند بین‌فردی به وجود آورد، از موقعیت‌های آسیب‌زای روانی جلوگیری کند و در صورت وجود چنین شرایطی در زندگی کودکان، به بهبودی شرایط کمک نماید. بازی‌درمانی گشتالتی علاوه بر حل برخی از مشکلات، به کودکان کمک می‌کند تا از نظر رشد و تحول به پیشرفت‌های قابل توجهی دست یابند. بازی‌درمانی گشتالتی روشی کارآمد برای بیان احساسات، هیجان‌ها و افکار کودکان ناشنوا است که درمانگر می‌تواند از آن در یک محیط بازی یا هنری استفاده کند. بازی‌درمانی گشتالتی به درمانگر کمک می‌کند تا مراجع خود را ارزیابی کنند. بازی‌درمانی گشتالتی می‌تواند درها را برای آسیب‌های پنهان و سایر رویدادها که کودکان قادر یا مایل به صحبت کردن در مورد آن نیستند، باز کند. الگوهای بازی و میزان همکاری کودکان بیانگر این دیدگاه هستند.

واژگان کلیدی :
بازی‌‌ درمانی، گشتالت، کودکان ناشنوا