بررسی تاثیر رفتارهای مهرورزانه توسط والدین در انجام اینگونه رفتارها توسط فرزندان آنها
بررسی تاثیر رفتارهای مهرورزانه توسط والدین در انجام اینگونه رفتارها توسط فرزندان آنها
دوره 4، شماره 36، خرداد 1400، صفحه 128 - 93
نویسندگان : ابراهیم عزیزی * و سعید شفیعی و طاهره سعادت فر

چکیده :
هدف از پژوهش حاضر برسي رابطه بين عملكرد خانواده و انجام رفتارهاي مهرورزانه دانش آموزان مقطع متوسطه مي باشد. نمونه پژوهش شامل 150 نفر(100 پسر 50 دختر) از دانش آموزان دبيرستان هاي عشايري استان كهگيلويه و بويراحمد بود كه به روش تصادفي خوشه اي انتخاب شدند براي جمع آوري داده ها از پرسش نامه سنجش كارايي خانواده و پرسشنامه انجام رفتارهاي مهرورزانه استفاده شد نتايج نشان داد كه كارايي خانواده پيش بيني كنندة مناسبي براي انجام رفتارهاي مهرورزانه است وبين اين دو متغير همبستگي معني دار و مثبت به ميزان(62 r=/ وجود دارد. همچنين بين خرده مقياس هاي آزمون و نمرة رفتار هاي مهرورزانه همبستگي مثبت ومعني دار به ميزان (731 / (r = ، ( 51 /= r ( ،57r =/ وجود دارد. جهت تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزارspss ويرايش5 /12 استفاده شد.

واژگان کلیدی :
عملكرد خانواده، رفتارهاي مهرورزانه، دانش آموزان، آموزش و پرورش