ارائه الگویی برای ارتقای مهارت های تفکر انتقادی دانش آموزان در انواع محیط های یادگیری
ارائه الگویی برای ارتقای مهارت های تفکر انتقادی دانش آموزان در انواع محیط های یادگیری
دوره 4، شماره 40، مهر 1400، صفحه 138 - 117
نویسندگان : زهرا هیبت اله پور * و ملیحه چرخاب

چکیده :
مقاله حاضر با هدف ارائه الگویی برای ارتقای مهارت های تفکر دانش آموزان در انواع محیط ‏های یادگیری در شهر اهواز با بهره گيري از روش پژوهش آميخته تدوین شده است در بخش كمي با بهره گيري از پرسشنامه استاندارد مهارت های تفکر انتقادی کالفرنیا فرم ب (CCTST) که شامل 34 سوال چند گزینه ای است. و در بخش كيفي با روش داده بنياد الگوي پارادايمي مهارت های تفکر دانش آموزان با استفاده از مصاحبه با افراد متخصص استخراج گردید. روايي سوالات مصاحبه بر اساس روايي صوري و محتواي و تاييد 10معلم با سابقه مدیریت و تدریس و هچنين چند خبره دانشگاهی تعيين گرديد. و براي اعتبار داده هاي مصاحبه از روش ملاك ارزيابي يك مطالعه به روش گراندد تئوري، در تحقيق حاضر از روش زاويه بندي (اجماع/ مثلث سازي) يعني مصاحبه، تحليل اسناد و مشاهدات محقق استفاده شد. نتايج بدست آمده نشان داده که نمره تفکر انتقادی جامعه مورد پژوهش 17.7 از 34 است. و کمترین نمره مرتبط با سوالات بخش تحلیلی هستند که نشان از ضعف تفکر تحلیلی انتقادی به مسائل می باشد. مقایسه وضع موجود و مطلوب نشان می دهد بین تفکر انتقادی دانش آموزان از وضعیت مطلوب و وضعیت موجود فاصله زیادی وجود دارد.عدد وضع مطلوب بیانگر دو برابر بودن نسبت به عدد وضع موجود می باشد.

واژگان کلیدی :
مهارت های تفکر انتقادی، محیط های یادگیری